Szczegóły szkolenia

Data

11.10.2019

Temat

Tworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca domu pomocy społecznej.

Miejsce

ŁÓDŹ, Hotel Ambasador, Aleja Piłsudskiego 29

Szczegóły

 • Indywidualny plan wsparcia – podstawy prawne.
 • Obowiązujący standard usług świadczony przez domy pomocy społecznej.
 • Pracownik pierwszego kontaktu jego rola i zadania.
 • Rola poszczególnych pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno  -opiekuńczego w tworzeniu IPW.
 • Elementy składowe IPW.
 • Zasady prawidłowego przeprowadzania diagnozy sytuacji i potrzeb mieszkańca.
 • Formułowanie celów i dostosowanie metod, form terapii do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańca.
 • Tworzenie IPW z udziałem mieszkańców domów pomocy społecznej.
 • Realizacja IPW z zachowaniem praw mieszkańca do wolności, godności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.
 • Ewaluacja oraz modyfikacja IPW.
 • Ocena realizacji IPW.
 • Najczęściej występujące błędy w tworzeniu IPW.
 • Praktyczne aspekty IPW omówione na przykładach zaproponowanych przez uczestników szkolenia.
 • Warsztaty – praca w grupach – tworzenie IPW.
 • Dyskusja i wymiana doświadczeń.

Pobierz zgłoszenie

Lub skorzystaj z poniższego formularza

Formularz

Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe; indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!DANE DO FAKTURY

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz nazwę placówki.

NABYWCA

ODBIORCA