Wsparcie

PytaniA na dziś

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Pytanie:

co zrobić w sytuacji, gdy kobieta pobierająca świadczenie rodzicielskie (przyznane do 18.02.2019) urodziła drugie dziecko 29.01.2019 r. Od kiedy i do kiedy przyznać świadczenie rodzicielskie na drugie dziecko?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 17c ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego w tym samym czasie  przysługuje tylko jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci. W związku z powyższym, należy odmówić przyznania świadczenia rodzicielskiego, w związku z urodzeniem drugiego dziecka, od 29 stycznia do 18 lutego 2019  i przyznać od 19 lutego 2019 roku do skończenia przez drugie dziecko roku życia.

Pytanie:

Pani X w okresie zasiłkowym 2018/2019 od listopada 2018 r. ma przyznane prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego udzielonego przez pracodawcę do dnia 2018-12-01. Od dnia 2018-10-10 rozpoczęła działalność gospodarczą. Z wpisu do CEiDG wynika, że forma działalności to pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Czy w takim przypadku przysługuje ww. dodatek, skoro Pani X prowadzi działalność gospodarczą? Czy będą to świadczenia nienależnie pobrane?  Pani X nie zgłosiła faktu prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli osoba w trakcie pobierania tego dodatku podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (w tym, zgodnie z definicją jest to również pozarolnicza działalność gospodarcza), która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Jest to bardzo niekonkretny zapis, więc należy wziąć oświadczenie od strony dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie prowadzenia działalności gospodarczej – sprawa do uznania organu właściwego. Ponadto należy doliczyć dochód uzyskany z działalności gospodarczej za listopad 2018 roku.

POMOC SPOŁECZNA

Pytanie:

Czy aktualizację wywiadu środowiskowego należy przeprowadzić w miejscu zamieszkania osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej np. dom pomocy społecznej czy w miejscu zamieszkania opiekuna prawnego?

Odpowiedź:

Wywiad środowiskowy cz. IV należy przeprowadzić z opiekunem prawnym w miejscu zamieszkania całkowicie ubezwłasnowolnionego klienta. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dochód rodziny jest to suma dochodów członków rodziny wpisanych we wniosku do składu rodziny. Ponieważ świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej, czyli dziecku uprawnionemu do alimentów, to jeżeli we wniosku nie ma już wpisanej córki, to również nie należy doliczać do dochodu rodziny matki, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych matce na córkę w 2017.

Pytanie:

Jeżeli klient całkowicie ubezwłasnowolniony mieszka w domu pomocy społecznej to czy wywiad  środowiskowy powinien przeprowadzić pracownik socjalny z dps czy z ops?

Odpowiedź:

W przypadku wywiadu cz. IV może być przeprowadzony przez obydwa ograny, bo są one jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (co wynika z samego druku wywiadu środowiskowego cz. IV). Natomiast np. przy całkowitej zmianie miejsca zamieszkania był wymagany wywiad środowiskowy, niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego cz. I. Zgodnie z obowiązującym kwestionariuszem tego wywiadu może być on sporządzony przez pracownika socjalnego lub zakładu leczniczego. Wobec tego, że nie może go przeprowadzić pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (jak wskazano w kwestionariuszu wywiadu cz. IV) należałoby skierować wniosek o jego przeprowadzenie do ops właściwego dla siedziby dps.

Pytanie:

  1. Jak należy przyznać zasiłek stały jeżeli wniosek o świadczenie został złożony w dniu 27.12.2018r. a orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane w dniu 04.03.2019 r.  z dyspozycją, że ustalony stopień niepełnosprawności datuje się  od dnia 04.12.2018 r.?

Odpowiedź:

Mając na uwadze Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r. sygn. akt SK 19/14 orzeka:

  1. Art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1240 i 1310) w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niemającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek, jest niezgodny z art. 67 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przepis wymieniony w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z upływem 31 grudnia 2016 r. Zapis ten wprowadził reformę interpretacji art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej do ustawy o pomocy społecznej  poprzez rozbudowanie art. 106 tejże ustawy o ustępy od  7 do 11. Zatem należałoby przyznać zasiłek stały od dnia 04.12.2018 r. (przed zmianą przepisów należało przyznać zasiłek stały od  dnia przyznania stopnia niepełnosprawności  przez komisję orzekającą).